FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

आ.ब.२०७४/०७५ को लागि पारित प्रस्तावित कर , सेवा शुल्क तथा दस्तुरका दरहरु

गोदावरी नगरपालिकाको तेश्रो नगरपरिषदबाट मिति २०७३/०९/२८ मा पारित आ.ब.२०७४/०७५ को लागि पारित प्रस्तावित कर , सेवा शुल्क तथा दस्तुरका दरहरु