FAQs Complain Problems

News

हार्दिक आह्वान।
Post date: Sunday, April 14, 2024 - 17:29
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा।
Post date: Wednesday, April 10, 2024 - 11:52

आ.ब.२०७४/०७५ को लागि पारित प्रस्तावित कर , सेवा शुल्क तथा दस्तुरका दरहरु

गोदावरी नगरपालिकाको तेश्रो नगरपरिषदबाट मिति २०७३/०९/२८ मा पारित आ.ब.२०७४/०७५ को लागि पारित प्रस्तावित कर , सेवा शुल्क तथा दस्तुरका दरहरु